Cùng với for - since, yet với already cũng chính là 2 giới tự được thực hiện thường xuyên trong số thì trả thành, bao gồm cả bây giờ và thừa khứ. Trong bài học kinh nghiệm này, Monkey cùng các bạn sẽ tìm gọi về thì hiện tại ngừng với yet với already.

Bạn đang xem: Cách dùng yet và already


Định nghĩa: Yet và already là gì?

Trước hết, để hiểu cùng ghi nhớ bí quyết sử dụng, bạn cần nắm được ý nghĩa sâu sắc của 2 giới tự này.

Yet: vẫn chưa, trước đó chưa từng (làm gì)

Already: vừa mới, vừa xong, sẽ … rồi.

Qua nghĩa của 2 giới từ, chúng ta học hoàn toàn có thể nhận thấy sự khác biệt khi "already” được áp dụng để nói về 1 hành động, vấn đề đã xảy ra, đã làm hoàn thành rồi cùng “yet" lại nhắc về 1 sự việc chưa xảy ra hoặc hành vi chưa từng làm cho bao giờ. đưa ra tiết cấu trúc và biện pháp dùng sẽ được đề cập ở đoạn tiếp theo.

Hướng dẫn sáng tỏ thì hiện tại tại hoàn thành với yet cùng already

Thì hiện tại tại xong với ALREADY

Cấu trúc: S + have/has + already + PII

Vị trí của already: Đứng sau trợ cồn từ cùng trước phân trường đoản cú 2 vào câu.

Cách dùng: Already được dùng để biểu đạt 1 hành động, sự việc chấm dứt sớm hơn dự kiến. Tính đến thời gian người nói đề cập là kết thúc hoàn toàn.

Ví dụ: I have already eaten. (Tôi vừa ăn dứt rồi).

He has already done homework. (Anh ấy đã làm ngừng bài tập rồi).

Thì hiện nay tại dứt với YET

Cấu trúc: S + have/has + not + PII + yet

Vị trí của yet: Đứng cuối câu, sau phân từ bỏ 2 hoặc tân ngữ.

Cách dùng: Yet được thực hiện trong câu tủ định và ngờ vực để mô tả 1 hành động, sự việc sẽ xảy ra. Trước đây, sự khiếu nại này chưa từng xảy ra lần nào.

Ví dụ:

We haven’t received an e-mail from the CEO yet.

(Chúng tôi trước đó chưa từng nhận được thư điện tử của giám đốc)

Has your English course started yet?

(Khóa học tập Tiếng anh của bạn đã ban đầu chưa?)

Phân biệt YET với ALREADY như thế nào?

Tiêu chí

Already

Yet

Loại câu

Khẳng định

Phủ định, nghi vấn

Tính hóa học hoàn thành

của sự việc

sự việc đã dứt xong

đề cập đến 1 vấn đề chưa từng ra mắt và mong muốn nó đang xảy ra.

Vị trí vào câu

giữa câu

cuối câu


Bài tập về thì hiện tại hoàn thành với yet với already

Bài 1: kết thúc câu với các từ lưu ý trong ngoặc

1. I ________________________. (+/already/to listen to music)

2. I ________________________. (-/not/to go swimming/yet)

3. I ________________________. (+/already/to take some photos)

4. I ________________________. (+/already/to help Jane in the kitchen)

5. I ________________________. (+/already/to play my guitar)

6. I ________________________. (+/already/to go out with my friends)

7. I ________________________. (-/not/to wash my shirts/yet)

8. I ________________________. (+/already/to make my bed)

9. I ________________________. (+/already/to bởi the washing-up)

10. I ________________________. (-/not/to speak to my math teacher/yet)

Bài 2: hoàn thành câu

Ví dụ: finished/ have/ my science project/ just/ I

=> I have just finished my science project.

1. Hasn"t/ yet/ spoken/ lớn him/ she

2. Finished/ have/ the task/ we/ already

3. Just/ have/ him/ I/ seen

4. His car/ hasn"t/ he/ yet/ fixed

5. They/ come/ back/ just/ have

6. A cup of coffee/ already/ Kate/ drunk/ has

7. You /played/ just /have/ tennis

8. Passed/ I/ yet/ haven"t/ the exam

9. She/ left/ has/ already/ for/ work

10. Have/ my parents/ parked/ just

Bài 3: Điền giới từ bỏ already, yet, since, for, just phù hợp vào nơi trống.

1. A: I have __________ seen this movie twice. I like it.

B: Yes, they say it"s an interesting story, but I haven"t seen it _________ .

2. A: I haven"t seen John _________Sunday. He just disappeared.

B: I have ________ met him at the hospital. I was there a few moments ago. He hasn"t been feeling well __________ the farewell tiệc ngọt we had on Saturday.

3. Alan & Pamella have been married _________ twelve years.

4. They have lived in the same house _________ they got married.

5. I haven"t told anyone _________ about my decision. Please, keep it secret.

6. I am worried about my son. He hasn"t come home ________ .

7. My brother bought a house last month, but he hasn"t renovated it _________ .

Đáp án bài bác tập:

Bài 1:

1. I have already listened lớn music.

2. I have not gone swimming yet.

3. I have already taken some photos.

4. I have already helped Jane in the kitchen.

5. I have already played my guitar.

6. I have already gone out with my friends.

7. I have not washed my shirts yet.

8. I have already made my bed.

9. I have already done the washing-up.

10. I have not spoken to lớn my math teacher yet.

Bài 2:

1. She hasn"t spoken to him yet.

2. We have already finished the task.

3. I have just seen him.

4. He hasn"t fixed his oto yet.

5. They have just come back.

6. Kate has already drunk a cup of coffee.

7. You have just played tennis.

8. I haven"t passed the exam yet.

9. She has already left for work.

10. My parents have just parked.

Bài 3:

1. Already - yet

2. Since - just - since

3. For

4. Since

5. Yet

6. Yet

7. Yet

Tổng hợp kỹ năng và kiến thức về thì hiện tại xong với yet và already bên trên đây để giúp đỡ bạn gọi và biệt lập rõ biện pháp dùng 2 giới từ này. đặc trưng nhất, các các bạn sẽ tránh được sự nhầm lẫn lúc làm bài tập về các thì hoàn thành. Hãy xem thêm kĩ ngữ pháp với luyện tập thường xuyên với Monkey nhé!

Bài viết hướng dẫn người học bí quyết phân biệt yet, already, still, just cùng since để không mắc các lỗi ngữ pháp khi thực hiện tiếng Anh.
*

Trong quá trình học tiếng Anh, tín đồ học dễ nhầm lẫn giữa các cụm từ gồm nghĩa và bí quyết dùng gần giống nhau. Trong số đó, yet, already, since, just và still là những từ xuất xắc bị lầm lẫn nhất. Các từ này các được thực hiện rất thông dụng trong thì lúc này hoàn thành. Vì đó, tín đồ học phải phân biệt rõ nhằm không nói hoặc viết không nên ngữ pháp, đồng thời diễn đạt đúng ý mà bạn dạng thân muốn truyền tải.

Dưới đây, tác giả sẽ đối chiếu kỹ cùng giúp bạn học phân biệt yet, already, still, just và since.

Key takeaways:

Already với nghĩa là đã rồi, được dùng trong thì hiện tại tại hoàn thành hoặc thừa khứ trả thành.

Yet có nghĩa là chưa, thường được sử dụng trong thắc mắc hoặc đậy định.

Since có nghĩa là tính từ lúc khi, thường kèm theo một mốc thời gian.

Just sở hữu nghĩa là vừa mới, hay sử dụng trong thì hiện nay tại dứt hoặc thừa khứ hoàn thành.

Still mang nghĩa là vẫn, sử dụng để biểu đạt sự việc vẫn đã tiếp diễn.

Already trong giờ đồng hồ Anh

Định nghĩa

Already là trạng từ có nghĩa là “đã, rồi”.

Cách dùng Already

Already thường được dùng trong thì hiện tại tại dứt hoặc quá khứ hoàn thành để nhấn mạnh vấn đề một hành vi đã xong trước lúc một hành vi khác xảy ra.

Cấu trúc already

Với thì lúc này hoàn thành: Subject (chủ ngữ) + have/has + already + past participle.

Với thì thừa khứ trả thành: Subject (chủ ngữ) + had + already + past participle.

Vị trí already trong câu

Already rất có thể đứng sinh sống đầu câu, thân câu hoặc cuối câu.

Đầu câu: Already + comma (,).

Đầu câu: vào văn phong trang trọng, already có thể đứng sống đầu câu. Biện pháp dùng này không áp dụng với văn phong không trang trọng.

Ví dụ: Already, more than 100 rooms in the khách sạn had been booked by Sunday.

Giữa câu: Already thường thua cuộc trợ động từ và trước phân trường đoản cú 2 trong câu.

Ví dụ:

Her family has already been khổng lồ England for 2 months. (Gia đình cô ấy đã đến Anh được 2 tháng rồi).

I invited him to lớn the party, but he"d already come there. (Tôi mời anh ấy đến bữa tiệc nhưng anh ấy đang đi vào đó rồi).

I"ve already read the book about American presidents. (Tôi sẽ đọc cuốn sách về phần đông tổng thống Mỹ).

Xem thêm: Sách: bí quyết tay trắng trở thành triệu phú, sách: bí quyết tay trắng thành triệu phú

Cuối câu: Already + địa chỉ cuối câu.

Cuối câu: Already hoàn toàn có thể đứng sinh hoạt cuối câu để nhấn mạnh vấn đề ý muốn nói hoặc đãi đằng sự ngạc nhiên. Phương pháp dùng này thường thấy trong văn phong không trang trọng.

Ví dụ: Have you booked a table in Carol’s restaurant already?

*

Yet trong giờ đồng hồ Anh

Định nghĩa

Yet là trạng từ với nghĩa là chưa, được sử dụng để biểu đạt những vấn đề vẫn chưa xảy ra cho đến hiện tại.

Cách sử dụng Yet

Yet thường được sử dụng trong thì lúc này hoàn thành, sống câu bao phủ định hoặc nghi vấn.

Cấu trúc Yet

Câu phủ định: Subject (chủ ngữ) + haven"t/ hasn"t + past participle + yet.

Câu nghi vấn: Have/ has + subject (chủ ngữ) + past participle + yet?

Ví dụ:

Sarah hasn"t booked the flight yet. (Sarah không đặt vé thiết bị bay).

Has he answered you yet? (Anh ấy trả lời bạn chưa).

Vị trí Yet trong câu

Yet thường xuyên đứng sống cuối câu.

***Lưu ý: Yet không được dùng để diễn tả sự việc vẫn sẽ tiếp diễn.

Ngoài ra, trong một vài trường hợp, "yet" rất có thể được thực hiện trong câu xác định để diễn tả ý nghĩa "vẫn" hoặc "đã".

Câu khẳng định: Subject (chủ ngữ) + have/has + yet + khổng lồ + verb (nguyên mẫu)

Ví dụ:

I have yet to hear back from them. (Tôi vẫn chưa nhận được phản hồi từ họ).

She has yet to finish her project. (Cô ấy vẫn chưa ngừng dự án của mình).

Sử dụng "yet" vào câu mệnh lệnh: mặc dù "yet" thường xuyên được sử dụng trong câu che định với câu nghi vấn, tuy thế trong một số trong những trường hợp, nó cũng rất có thể được thực hiện trong câu mệnh lệnh để yêu mong hoặc lưu ý điều gì đó.

Câu mệnh lệnh: Don"t + verb + yet. Hoặc Let"s + verb + yet.

Ví dụ:

“Don"t leave yet”. (Đừng ra đi còn).

“Let"s go to lớn the park yet”. (Chúng ta hãy đi đến công viên nữa).

*

Since trong giờ đồng hồ Anh

Định nghĩa

Since sở hữu nghĩa là kể từ khi.

Cách cần sử dụng Since

Since + mốc thời gian (ngày tháng cầm thể, cụm danh tự hoặc mệnh đề) để chỉ thời gian mà hành động, sự kiện nào đó bước đầu diễn ra.

Mệnh đề sau since có thể chia sinh sống thì vượt khứ 1-1 hoặc lúc này hoàn thành, còn mệnh đề chủ yếu được phân chia ở thì bây giờ hoàn thành.

Ví dụ:

I haven"t come back to my hometown since I moved.

I haven"t come back khổng lồ my hometown since I"ve moved.

Cấu trúc since

Với vượt khứ: Subject + have/has + past participle + since + time/point in the past.

Ví dụ: Peter has worked in the software company since 2010. (Peter thao tác làm việc ở công ty phần mềm kể từ năm 2010.)

Với vượt khứ xong phủ định: Subject + haven"t/hasn"t + past participle + since + time/point in the past.

Ví dụ: I haven"t met Jane since graduation. (Tôi chưa gặp gỡ Jane nhắc từ xuất sắc nghiệp.)

Với hiện tại tại chấm dứt tiếp diễn: Subject + have/has been + present participle + since + time/point in the past.

Ví dụ: He has been working on his first book since he was 20. (Anh ấy viết cuốn sách đầu tiên kể từ khi anh ấy trăng tròn tuổi.)

Với cấu trúc: it + be + time + since, mệnh đề sau since rất có thể chia sinh hoạt thì thừa khứ đơn, hiện nay tại dứt hoặc quá khứ hoàn thành.

Ví dụ:

It"s been years since I bought my house.

It"s been years since I"ve bought my house.

It"d been years since I"d bought my house.

***Lưu ý: ví như hai mệnh đề tất cả cùng chủ ngữ, có thể viết sinh sống dạng since + V-ing.

Ví dụ: He has switched about 3 jobs since leaving the university.

*

Just trong giờ Anh

Định nghĩa Just

Just là trạng từ với nghĩa là vừa mới.

Cách sử dụng Just

Just thường được dùng trong thì hiện nay tại chấm dứt hoặc vượt khứ xong xuôi để chỉ một khoảng thời gian cách không xa thời điểm nói.

Cấu trúc Just

Subject (chủ ngữ) + have/ has/ had + just + past participle.

Vị trí Just vào câu

Just đứng thân trợ rượu cồn từ và động từ bao gồm của câu.

Ví dụ:

She has just arrived at the airport. (Cô ấy vừa bắt đầu đến sảnh bay).

I"ve just decided to register for the course. (Tôi vừa quyết định đăng cam kết khoá học).

*

Still trong tiếng Anh

Định nghĩa

Still là trạng từ mang nghĩa là vẫn.

Cách dùng Still

Still được dùng để miêu tả sự bài toán vẫn đã tiếp diễn.

Cấu trúc Still

Câu khẳng định: Subject + still + verb + ...

Câu che định: Subject + still + auxiliary verb + not + verb + ...

***Lưu ý: vào câu phủ định, still đứng trước trợ động từ hoặc cồn từ khuyết thiếu.

Ví dụ:

They still haven"t received the feedback.

I still can"t remember her name.

Vị trí still vào câu

Still đứng giữa công ty ngữ và hễ từ chính, đằng sau trợ hễ từ hoặc đụng từ to be.

Ví dụ:

They have been married for 30 years, và they still love each other. (Họ vẫn kết hôn được 30 năm cùng vẫn dịu dàng lẫn nhau).

I"m still waiting for her response. (Tôi vẫn đợi bình luận của cô ấy).

He still studies Chinese. (Anh ấy vẫn vẫn học giờ đồng hồ Trung).

*

Ứng dụng already, yet, since, just, still vào giờ Anh giao tiếp

Tom: Hey Maria, have you found a job yet?

Maria: Well, Tom, I have some good news. I actually found a job recently!

Tom: That"s great khổng lồ hear! What kind of job is it?

Maria: I"ve just joined a sale firm as a data analyst. I"ve been working there for a month now.

Tom: Wow, congratulations! You must be thrilled. How"s it going so far?

Maria: Thanks! It"s going well. I"m learning a lot và enjoying the challenges. I"m still getting used to lớn the new environment, but I"m already making progress.

Tom: That"s fantastic. I"m happy for you. As for me, I"m still searching for a job. I have already sent out applications since last month.

Maria: Don"t worry, Tom. I"m sure you"ll find something soon. You have great skills & experience. Have you tried networking or reaching out to any contacts?

Tom: Yes, I"ve been networking & reaching out lớn people in my field. I"ve had a couple of interviews but haven"t received any offers yet. I"m staying positive và hopeful, though.

Maria: That"s the spirit, Tom. I believe in you.

Tom: Thanks, Maria. Your support means a lot. I"ll keep pushing forward and remain optimistic.

Maria: We"ll meet up soon. Good luck, & I"m always rooting for you.

Tom: Thank you, Maria. I"ll remember that. Talk to you soon!

Bài tập vận dụng

Chọn một trong số từ sau: already, yet, still, since, just và điền vào chỗ trống.

It"s 12 pm but my daughter hasn"t gone to lớn bed____.

She has been cooking___ I came back home.

I’m ___looking for a job, but it"s too hard.

Has Mike____ tided up his bedroom?

He’s___ looking for news about his mother.

She"s finished her project____.

Mark has developed this program___ he was in university.

I haven’t listened khổng lồ the latest songs of Taylor Swift___.

Đáp án:

yet

since

still

already

still

already

since

yet

Tổng kết

Trên đây tác giả đã giúp bạn học phân biệt yet, already, still, just và since trong giờ đồng hồ Anh. Hy vong qua nội dung bài viết trên, bạn học rất có thể sử dụng thành thạo các trạng từ bỏ này và áp dụng linh hoạt bọn chúng trong từng bối cảnh, văn phong không giống nhau.

Nguồn tham khảo:

“Since - Grammar - Cambridge Dictionary.” Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/since. Accessed 18 May 2023.

“Still - Grammar - Cambridge Dictionary.” Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/still. Accessed 18 May 2023